Desertz                                 

DISPLAY

GOBI
1420

TABERNAS
1421

RANGIPO
1422

KALAHARI
1423

SAHARA
1424

RANGIPO 1422

Tile Size: 12 x 12
Chip Size: 5/8 x 5/8
Recycled Content: 70%
Stone and Glass Blend